Back to homepage

Pentahapan Pembinaan Narapidana

No No Registrasi Nama WBP Hukuman 1/3 1/2 2/3 Total Bulan Remisi Total Hari Remisi Kategori Remisi
1 B.IIA-04/2022 RAFLIYANTO MOPANGGA BIN HERIYANTO MOPANGGA 9 01-01-1970 03-06-2022 01-01-1970
2 B.I-03/2022 HASYIM ALHASNI BIN IDRUS ALHASNI 5 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 15 hari Remisi Normal
3 B.I-04/2022 HERMAN MOHAMAD BIN MOHAMAD AKUBA ALM 19 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 15 hari Remisi Normal
4 B.I-77/2021 ONI NGGILU BIN BALIMBU SIDA 10 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 1 bulan 30 hr Remisi Normal
5 B.IIA-02/2022 HISELINDER MARTHIN BIN ADRIANUS MARTHIN (ALM) 7 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970
6 B.I-76/2021 ANWAR DJAKATARA BIN USNO DJAKATARA 17 01-01-1970 01-01-1970 07-02-2032 1 bulan 30 hr Remisi Normal
7 B.I-93/2021 NUJUL KANGO BIN GANI KANGO (ALM) 5 tahun 6 bulan 01-01-1970 01-01-1970 04-01-2025 15 hr remisi normal
8 B.I-74/2021 ABDUL HAIS PAKAYA BIN SAFRUDIN PAKAYA 2 02-11-2022 06-11-2022 01-01-1970 15 hr Remisi Normal
9 B.II.A-03/2022 RIFKI IBRAHIM BIN HASYIM IBRAHIM ALM 1 11-08-2021 01-07-2022 03-08-2022 15 hr Remisi Normal
10 B.I-72/2021 NOVAL TANE BIN IDRIS KATANE 1 tahun 6 bulan 12-01-2021 03-01-2022 01-01-1970 15 hari Remisi Normal
11 B I-79/2021 ANDRIAN KALEPO BIN RUSLAN 3 tahun 6 bulan 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 6 Bulan 15 Hr 195 hr Remisi normal
12 B I-80/2019 DEDI LATULU BIN SAID LATULU (ALM) 7 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 4 Bulan 60 hari pp 99
13 B I-83/2021 SWANTO SURATNO BIN SURATNO (ALM) 7 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 2 Bulan 60 hari Remisi Normal
14 B I-84/2021 JUMAR TIU BIN ROSOLI TIU (ALM) 8 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 15 hari REMISI NORMAL
15 B I-85/2021 LUKMAN DAHLAN YASIN BIN DAHLAN YASIN 6 03-03-2022 03-03-2023 03-02-2024 1 bulan 30 hari pp 99
16 B I-86/2021 MAMAN ZAIN BIN WANI ZAIN 8 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 3 Bulan 15 hari 105 hari
17 B I-88/2021 RAHMAT DARISE BIN USMAN DARISE 12 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 7 bulan 15 hari 225 hari
18 B I-90/2021 RICKY WANTUNA BIN BOYKE WANTUNA 12 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 6 Bulan 15 hari 195 hr
19 B I-91/2021 YUSUF UMAR BIN AHMAD UMAR (ALM) 14 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 32 bulan
20 B.I-02/2022 ADRIYAN POBI BIN RUSDIN POBI 5 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 15 Hari
21 B I-05/2022 AFRIYANTO HUSAIN BIN AKRI HUSAIN 1 tahun 6 bulan 07-06-2022 10-09-2022 01-07-2023 1 Bulan 15 hari 45 Hari
22 B.I-01/2022 JETLI BIN ORBANUS BATULISAN 7 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970
23 B I-87/2021 MOHAMAD HARUN BIN NURSIDIN HARUN 3 tahun 6 bulan 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 2 Bulan 60 hari Remisi Normal
24 B I-89/2021 RAMAYANTO MOHAMAD BIN HENGKI MOHAMAD 4 01-01-1970 01-01-1970 01-01-1970 2 Bulan 60 hari Remisi Normal
25 B.I-68/2021 MUKRI KADJI,S.IPem BIN ALWI KAJI (ALM) 2 06-12-2020 10-04-2021 08-08-2021 0 Remisi PP99
26 B.I-67/2021 SUKARMAN RAHIM, S.Pd.,M.Si BIN ABDULRAHMAN RAHIM 2 06-12-2020 10-04-2021 08-08-2021 0 Remisi PP99
27 BI-31/2021 HARIS LAJA BIN LUNU LAJA 8 Tahun 6 Bulan 19-06-2023 21-11-2024 20-04-2026 1 15 Remisi Normal
28 B.I-69/2021 AKRIM TORUWE BIN JINGO TORUWE 1 Tahun 4 Bulan 06-12-2021 24-02-2022 15-05-2022 Remisi Normal
29 B.I-70/2021 SIRO MALO BIN BANGGU MALO 6 05-04-2023 05-04-2024 05-04-2025 Remisi Normal
30 B.I-63/2021 ARIYANTO ABDUL AZIS BIN SALIHI ABDUL AZIS 19 01-05-2027 30-06-2030 29-08-2033 1 Remisi Normal
31 B.I-61/2021 DADANG IBRAHIM, SKM BIN GANO IBRAHIM 4 Tahun 6 Bulan 26-07-2022 27-04-2023 27-01-2024 1 Remisi Normal
32 B.I-60/2021 DARLING PUTRA NUSI BIN MARWAN NUSI 4 Tahun 6 Bulan 26-07-2022 27-04-2023 27-01-2024 1 Remisi Normal
33 B.I-66/2021 RIDWAN MOHI BIN NIKO MOHI 3 25-01-2022 24-07-2022 25-01-2023 1 Remisi Normal
34 B I-55/2021 FRANGKY WOWOR BIN HENDRIK PANGKEY 5 14-07-2022 15-05-2023 15-03-2024 Remisi PP99
35 B I-47/2021 SURYADI DUKALANG BIN SARBIN DUKALANG 5 19-07-2022 20-05-2023 20-03-2024 Remisi PP99
36 B.I-71/2021 RASID POLAPA BIN UMAR POLAPA 6 Tahun 3 Bulan 25-05-2023 07-10-2025 24-02-2028 5 Remisi PP99
37 BI.26/2021 HASIM LAPUNGGE BIN MONOISTOOMA 8 Tahun 06-06-2018 04-10-2019 01-02-2021 18 15 Remisi PP99
38 B I-55/2021 SIBAN KONI BIN UMA KONI (ALM) 1 Tahun 6 Bulan 13-08-2021 14-02-2022 13-08-2022 1 15 Remisi Normal
39 B I-54/2021 SAMSUL HILE BIN KOU HILE 5 20-07-2022 21-05-2023 21-03-2024 1 Remisi Normal
40 B I-43/2021 JUMADIL PASULE BIN KARIM PASULE (ALM) 9 09-07-2023 10-01-2025 09-07-2026 1 15 Remisi Normal
41 B I-39/2021 HAMZAH ABDULLAH BIN WAHAB ABDULLAH 5 09-05-2022 10-03-2023 09-01-2024 1 15 Remisi Normal
42 B I-33/2021 ADITYAWAN W. AKASE BIN WELI AKASE 7 18-11-2022 17-01-2024 18-03-2025 1 15 Remisi Normal
43 B I-48/2021 PAHMIT HURSAN BIN IMRAN HURSAN 8 27-04-2023 24-08-2024 28-12-2025 1 15 Remisi Normal
44 B I-46/2021 MULYANA ANDIKA PUTRA BIN AHMAD DUDI 2 Tahun 6 Bulan 28-02-2021 02-08-2021 30-12-2021 Remisi Normal
45 B I-38/2021 DEDY R. DAUD BIN RENI DAUD 8 16-08-2022 14-12-2023 18-04-2025 3 Remisi Normal
46 B I-56/2021 TUU MOHA BIN BUNE MOHA 2 Tahun 6 Bulan 27-11-2020 26-07-2021 23-03-2022 5 Remisi Normal
47 B I-35/2021 ALWIN KANTOLI BIN SULEMAN KANTOLI 8 30-08-2021 28-12-2022 26-04-2024 6 15 Remisi Normal
48 B I-37/2021 ARIF KADIR BIN JEFRI KADIR 8 08-05-2021 05-09-2022 03-01-2024 7 Remisi Normal
49 B I-40/2021 HARIS YANTUE BIN DAUD YANTUE (ALM) 7 07-02-2021 08-04-2022 12-06-2023 7 Remisi Normal
50 B I-44/2021 MOH. SAPUTRA HOGI BIN SIRI HOGI 2 03-07-2020 13-06-2021 24-05-2022 7 Remisi Normal
51 B I-53/2021 SAMIN KADIR BIN SARAYA KADIR 5 31-08-2019 01-07-2020 03-05-2021 10 15 Remisi Normal
52 B I-42/2021 ISMAIL RAHIM BIN PUDE RAHIM (ALM) 7 11-05-2018 15-07-2019 13-09-2020 17 30 Remisi Normal
53 B I-41/2021 IRWAN YAHYA BIN RINI YAHYA 10 09-05-2019 09-01-2021 11-09-2022 17 30 Remisi Normal
54 B I-36/2021 AZIS LAPAMALU BIN YUNUS LAPAMALU 9 05-10-2017 03-04-2019 05-10-2020 22 45 Remisi Normal
55 B.III-11/2021 ABDUL KARIM DUKALANG BIN JAMAL DUKALANG 13 09-10-2016 08-12-2018 06-02-2021 22 135 Remisi Normal
56 B.I-08/2021 RIZAL GOBEL BIN HAMID GOBEL 3 02-04-2022 12-06-2022 10-07-2023 2 bulan 15 hari 75 hari
57 B.I-25/2021 GANI HARUN BIN IPON HARUN 3 tahun 6 bulan 12-02-2022 10-09-2022 13-04-2023
58 B.I-03/2021 ISRAN MALANGO BIN MORIDU MALANGO 6 22-07-2022 22-07-2023 22-07-2024 3 Bulan 15 HR 105 Hari
59 B.I-02/2021 JULKIFLI AHMAD BIN SARDIN AHMAD 6 04-03-2022 04-03-2023 04-02-2024 3 Bulan 15 HR 105 Hr
60 BI-04/2021 TAMRIN MOODUTO BIN 11 23-02-2024 25-12-2025 26-10-2027
61 BI-52/2020 YUSRIN HITU BIN RUSDIN HITU 18 30-06-2026 30-06-2029 30-06-2032
62 BI-53/2020 SAMIN HARUN BIN HARUN MALAE 7 17-10-2022 16-12-2023 14-02-2025
63 B.I-46/2020 RONI PITOY BIN ADRIAN PITOY 16 08-08-2025 10-04-2028 06-12-2030
64 B.I-24/2020 PAISAR RAHMAN BIN YEMI RAHMAN 6 28-04-2022 28-04-2023 28-04-2024
65 ARIFIN KANTU BIN HABU KANTU 02-08-2022 01-10-2023 30-11-2024
66 MUKRI LAHAY BIN NIKSON LAHAY 15-07-2021 17-03-2022 12-11-2022
67 SUKRI LAHAY BIN NIKSON LAHAY 15-07-2021 17-03-2022 12-11-2022
68 PALDI LIPUTO BIN YANTO LIPUTO 01-05-2022 30-06-2023 28-08-2024
69 AMRIN YUNUS BIN YUNUS ISHAK 16-09-2022 14-01-2024 19-05-2025
70 OKTAVIANUS HUSAIN BIN SAMSUDIN HUSAIN 12-08-2021 13-06-2022 14-04-2023
71 REXI DEMO BIN ADNAN DEMO 10-07-2021 11-05-2022 12-03-2023
72 SALIM SUBUHI BIN ARJUN SUBUHI 10-07-2021 11-05-2022 12-03-2023
73 HARUN LAIYA BIN HASAN LAIYA 26-09-2022 29-03-2024 26-09-2025
74 RAHMAN PANIGORO BIN ARU PANIGORO 26-09-2022 29-03-2024 26-09-2025
75 FRENGKI KERI BIN JEFRIN KERI 13-08-2021 13-08-2022 13-08-2023
76 OKTA TANDO BIN SAMUEL (ALM) 04-12-2022 31-07-2024 03-04-2026
77 SAHRIN HEITO BIN YAHYA HEITO (ALM) 29-04-2021 28-02-2022 30-12-2022
78 USMAN HILIMI BIN RAJA MUDA (ALM) 06-11-2022 03-07-2024 06-03-2026
79 TAMIRAN, S.PdI BIN JOYOMAN ( ALM) 14-11-2021 13-01-2023 13-03-2024
80 AMRAN HILIMI BIN IGRISA HILIMI 06-11-2022 03-07-2024 06-03-2026
81 ANIS LIHAWA BIN NANI LIHAWA 05-09-2021 04-11-2022 03-01-2024
82 RASID AGO BIN ISMAIL AGO 07-01-2021 08-11-2021 09-09-2022
83 EMAN MAKU BIN SODE MAKU 18-02-2021 18-02-2022 18-02-2023
84 SYAHRIR HUWOLO BIN YOPI KATUUK 18-03-2022 20-08-2023 17-01-2025
85 RAMUN ADAM BIN ADAM TINO 01-09-2021 30-12-2022 04-05-2024
86 HAMID LABUAYA BIN AGUS LABUAYA 26-04-2021 25-06-2022 24-08-2023
87 MOH RAMADHAN BIN MOH ZUBAIR 04-09-2020 07-07-2021 08-05-2022
88 BANUNU SIDU BIN SIDU RAHMAT (ALM) 08-05-2020 09-05-2021 09-05-2022
89 THAMRIN NUSI, S. Pd BIN MALISE NUSI 19-07-2022 18-07-2024 19-07-2026
90 SALIM ABAS BIN ABAS DIKA 11-10-2021 13-06-2023 13-02-2025
91 RIFLIN RAUF BIN MOHAMAD B. RAUF 29-04-2021 27-08-2022 25-12-2023
92 AGUS MADA BIN JASMIN MADA BIN JASMIN MADA 21-08-2020 22-08-2021 22-08-2022
93 AMRIN SULILA BIN DAUD SULILA 11-09-2021 14-05-2023 14-01-2025
94 ABDUL HALIM AHMAD BIN Alm. IBRAHIM A. PASISINGI 25-12-2019 27-08-2020 24-04-2021
95 YAYAN R. GIU BIN UDIN M GIU 14-01-2020 15-11-2020 16-09-2021
96 RISMAN SAHRAIN BIN HERI SAHRAIN 18-05-2020 18-07-2021 21-09-2022
97 ISWAN TULIABU BIN RAIS TULIYABU 13-09-2020 11-01-2022 11-05-2023
98 IRFAN KADIR BIN MOHAMAD KADIR 18-12-2020 18-12-2022 18-12-2024
99 NANI PAHRUN BIN MOHAMAD FAHRUN 19-03-2020 16-09-2021 20-03-2023
100 SALMAN PAUS BIN ISMAIL PAUS 18-06-2019 17-06-2020 18-06-2021
101 ASRI PARAKASI BIN PARAKASI 20-02-2019 20-04-2020 20-06-2021
102 YONAS LAMALAY BIN ADAM LAMALAY (ALM) 31-03-2021 29-06-2021 02-10-2021
103 ALFIKRI WANGET BIN ALIAS WANGET 17-04-2021 14-10-2021 17-04-2022
104 NAWIR MUSLIM LABATJO BIN ANTON LABATJO 19-07-2022 21-11-2023 21-03-2025
105 ALVIE FIRMAN SUGEHA BIN SAMAN SUGEHA (ALM) 19-05-2025 19-03-2028 19-01-2031
106 BENI DWI CAHYADI BIN SARING EDI 10-05-2020 06-12-2020 09-07-2021
107 IBRAHIM HARUN BIN YUNUS HARUN 15-04-2021 14-06-2022 13-08-2023
108 SUPRATMAN AJILAHU BIN AHMAD AJILAHU 19-04-2020 19-02-2021 21-12-2021
109 IMRAN DIDIPU BIN ABDURAHMAN DIDIPU (ALM) 19-04-2020 19-02-2021 21-12-2021
110 ANDI TAMBENGI BIN YAMIN TAMBENGI 31-05-2020 02-04-2021 01-02-2022
111 SAID DERBANG BIN UMAR DERBANG (ALM) 07-04-2020 09-12-2021 06-08-2023
112 SHADIQ UTIARAHMAN BIN SUKIMAN UTIARAHMAN 14-11-2019 13-01-2021 14-03-2022
113 IRFAN SUNA BIN LUKMAN SUNA 07-11-2019 06-05-2021 07-11-2022
114 CUCAN HUSAIN BIN YUNUS HUSAIN (ALM) 07-06-2019 04-12-2020 07-06-2022
115 IBRAHIM SALEH BIN YOHANES TAKAWONSELANG 18-11-2020 23-03-2023 21-07-2025
116 UMAR DJANA BIN DJANA DUHENGO (ALM) 28-07-2019 30-03-2021 25-11-2022
117 ERIK HASAN BIN YASIN HASAN (ALM) 01-08-2018 30-09-2019 28-11-2020
118 ARIF DOMILI BIN DONI HAMZAH 03-07-2019 24-05-2021 14-04-2023
119 LUKMAN MUSA BIN TALIB MUSA (ALM) 02-07-2019 02-07-2021 02-07-2023
120 RAHMIN ISWAN BIN ISWAN GAI 31-12-2019 30-04-2022 27-08-2024
121 RINTO LIHAWA BIN YUKE LIHAWA 18-01-2020 17-07-2022 18-01-2025